اگه فکر می کنید شیرهای مدت‌دار حاوی مواد نگهدارنده هستند که این موضوع صحیح نیست.

در شیرهای مدت‌دار از مواد نگهدارنده استفاده نمی‌شود بلکه این شیرها با تحمیل حرارت مدت‌دار می کنند.

به این فرایند استرلیزه کردن می‌گویند. در این فرایند شیر به‌مدت 3 یا چهارثانیه در معرض حرارت 135اتا 140سنتی‌گراد قرار می‌گیرد .

البته از 4‌ماه بعد از تاریخ تولید این شیرها به‌تدریج ویتامین‌ها و خاصیت خود را از‌دست می‌دهند بنابراین باید قبل از 4ماه مصرف شوند.