• این نوشته شامل 4 خط می باشد

این قرص اسامی دیگری هم دارد:

فسفید آلومینیوم ، سلفوس

از قرص‌های فسفید آلومینیوم برای کشتن آفت‌های موجود در محصولات زراعی به ویژه برنج استفاده می‌شود.

خاصیت سمی آلومینیوم فسفید به خاطر گاز فسفین(که دارای ویژگی سیتوتوکسیتی است) است که باعث جراحات رادیکال آزاد شده که از آنزیم‌های سلول‌های حیاتی جلوگیری کرده و بافت‌ها را نابود می‌کند. واکنش [آلومینیوم فسفید]] با آب بدن باعث ایجاد گاز فسفین می‌شود.