• این متن شامل 3 خط می باشد.

تفاوتی در میزان ریزمغذی‌های آنها وجود ندارد اما امکان تداخل بین عناصر دوظرفیتی مانند کلسیم با چربی وجود دارد؛ یعنی میزان جذب کلسیم موجود در شیر و لبنیات پرچرب در بدن، کمتر از میزان جذب کلسیم لبنیات کم‌چرب یا بدون چربی است. با این حساب، اگر هدف ما از مصرف شیر و لبنیات، دریافت کلسیم کافی باشد، مصرف انواع کم‌چرب این محصولات به انواع پرچربشان برتری دارد.