جایگزین کردن پاره ای یا کامل چربی شیر با انواع دیگر چربی با منشا غیر از شیری در دوغ ساده ممنوع است.

منبع استاندارد