• این متن شامل 4 خز می باشد.

این روز  ها که بحث نگرانی از مواد غذایی داغ است شاید درباره مشکلات آب معدنی های تولید داخل شما هم حرف هایی شنیده باشید.باید خدمت شما عرض کنم که

سرطان‌زا بودن آب معدنی مربوط به آب آن نمی تواند باشد، چرا که فلزات سنگین و آرسنیک آن دقیق کنترل می‌شود، اما نکته مهم وجود دارد  :

مربوط به نیترات است، زیرا نیترات را نمی‌توان از آب جدا کرد. و میزان این مواد مطابق استاندارد باید برای نیترات 20 و برای نیتریت 0.1 میلی گرم در لیتر تجاوز نکند.