• این متن شامل سه خط می باشد

اول بهتر است از نکات و ویژگی های آب معدنی سالم چند خط بنویسم و:

  1. حتما باید  بطری آب معدنی دور از تابش مستقیم نوذ خورشید نگهداری شده باشد.
  2. حتمادر جای خنک و دور از یخ زدگی نگهداری شده باشد.
  3. حتما در میزان مواد موجود در آب معدنی یا به عبارتی جدول حک شده بر روی برچسب بطری بر میزان نیترات no3 , نیتریت no2 دقت نید که به ترتیب 20 و 0.2 میلی گرم در لیتر تجاوز نکند.

ذکر این نکته هم ضروریست که آب معدنی طبیعی با آب آشامیدنی بسته بندی شده متفاوت است و حتما هنگام خرید "آب معدنی طبیعی"نوشته شده بر روی بطری دقت کنید تا آب آشامیدنی به جای آب معدنی نخریده باشید.