• این متن شامل 5 خطمی باشد

  1. نمک، نقطه دود روغن را کاهش می دهد، در نتیجه مولکول های روغن سریع تر شکسته می شود و نیز نمک با جذب کردن رطوبت سطح غذا، باعث پاشیده شدن روغن می شود.
  2. روغن حرارت دیده شروع به شکستن می کند و در آن ترکیب های نامناسب به وجود می آید.

توصیه :با این حال برخی معتقدند که می توان روغن را از صافی رد و مجدداً از آن استفاده کرد. بنابراین اگر می خواهید از روغن استفاده مجدد کنید، بگذارید خنک شود، سپس آن رااز صافی ریز، رد کنید. روغن بازیافت شده را تا زمان استفاده در یخچال قرار دهید.نباید روغن استفاده شده را با روغن تازه مخلوط کرد زیرا حتی اگر چند بار روغن مصرف شده را از صافی رد کنید، ذرات شکسته شده در آن می ماند.