تا لحظات دیگر اماده میشه و اینجا قرارش می دهم . . .