• این متن شامل 3 خط می باشد

رنگ مرغ، بوی محوطه شکمی و بوی زیر بال مرغ برای مصرف‌کننده عام می‌تواند تا حدی نشان‌دهنده تازگی یا کهنگی مرغ باشد که نباید بوی فساد و گندیدگی از این قسمت‌ها به مشام برسد.

یابد.مرغ‌هایی با دامنه وزنی حدود ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم در بهترین شرایط سلامت هستند این در حالی است که اگر این دامنه وزنی رعایت نشود و مرغ بسیار ریز باشد، بیمار یا در اصطلاح مرغداران پنچری خواهد بود.