این متن شامل 2 خط می باشد

 هنگاه کباب کردن گوشت با حرارت بالا ماده ای به نام  پلی سیکلیک آروماتیک هیدروکربن، «PAHS»  به وجود می آید.

قابل توجه است که بدانیم میزان زیاد این ماده در دود سیگار و اگزوز خودرو نیز یافت می شود که در حیوانات آزمایشگاهی با سرطان ارتباط داده شده است