این متن شامل سه خط می باشد.

از نظر بهداشتی و کیفیت غذایی بهتر است که گوشت پس از ذبح دام 24 ساعت در یخچال نگهداری شود تا اسیدی شود و عوامل بیماریزای احتمالی در آن تا حد زیادی از بین برود.

پس شستن با آب کافی است زیرا آنچه مهم است پخت کامل گوشت و از بین رفتن عوامل بیماریزا است. در پایان متذکر می‎شوم امن‎ترین و بهترین جا برای کشتار دام، کشتارگاههای معتبر و مجاز زیر نظر سازمان دامپزشکی است که نکات بهداشتی در آنها لحاظ شده است.