این متن شامل یک خط و 3 فیلم می باشد

برنج خرد شده+اسانس +نشاسته=محصولی به نام برنج ماکارونی یا برنج دانه بلند.

این هم لینک فیلم :

فیلم شماره یک

فیلم شماره دو

فیلم شماره سه