از جوهر قند* به عنوان مخمر استفاده می کنند تا خمیر به اصطلاح « ور بیاید» و یا آماده پخت شود این در حالی است که نانوایان باید از مخمر استفاده کنند و این فرصت را به خمیر بدهند تا آماده برای پخت شود .

بجای فرصت به خمیر و برای ژخت زود هنگام و سریع نان از موادی همچون جوش شیرین و جوهر قند استفاده می کنند

- بیاتی زود هنگام نشان از استفاده از موادی همچون جوش شیرین و جوهر قند در ترکیب آرد نان دارد.


*جوهر قند یا سدیم دی تیونیت، پودری سفیدرنگ با ترکیب گوگردی است رکیبی از اکسیژن، گوگرد و سدیم است