پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های مفید در غذاهای فرا سودمند یا عملگرا که با ورود به بدن و حضور فعال خود در سیستم گوارش موجب بهبود سیستم گوارشی انسان و بروز اثرات مطلوب سلامتی می شوند.

 تولید مواد پیشگیری کننده از جمله باکتریوسین و اسید لاکتیک، همچنین با پیشگیری از اتصال و رشد سویه های بیماری زا در مخاط روده از بروز بسیاری از عفونت ها پیشگیری می کنند.

پری بیوتیک ها در واقع ترکیبات غیر قابل هضمی هستند  این ترکیبات را به راحتی و به طور طبیعی از بسیاری گیاهان استخراج کرد.