1.عامل بوی بد در سیر:

یکی از ترکیب‌های موجود در سیر موسوم به «allyl methyl sulphide» یا AMS در زمان هضم تجزیه نمی‌شود و به همین دلیل از طریق تنفس و عرق کردن از بدن خارج می‌شود.

2.نحوه دفع و رفع بوی سیر:

در حقیقت مواد خوراکی‌ حاوی ترکیب‌هایی موسوم به «پلی‌فنول‌»*ها مواد ایجادکننده طعم تند و بد را در سیر خنثی می‌کنند. همچنین اسیدی بودن آب لیمو در روند خنثی کردن بوی سیر موثر است.
 

*پلی فنول به ترتیب از بیشتر به کمتر در موارد زیر موجود دارد:

ترکیبات پلی‌فنل به ترتیب در گیاهان برگ بنه (pistacia altanticadesf) گل سرخ (Rosa damascene mill) مریم گلی (Sage salvia officinalis L) رزماری (Rosmarinus officinalis L) مرزنجوش (Origanum vulgare L) زاتاریا (Zataria multiflira boiss) بیشترین مقدار و در گیاهان چای ترش (Hibiscus gossypifolius mill) علف هفت بند (Polygonum aviculare L) زنجبیل (Zingiber officinale rose) حنظل (Citrulus colocynthis schrad) الکیل الملک (Melitous officinaklis) کمترین مقدار بود. میزان قدرت آنتی‌اکسیدانی در گیاهان برگ بنه (pistacia altanticadesf) گل سرخ (Rosa damascene mill) مرزنجوش (Origanum vulgare L) رزماری (Rosmarinus officinalis L) زاتاریا (Zataria multiflira boiss) مریم گلی (Sage salvia officinalis L) به ترتیب از همه بیشترو در علف هفت بند (Polygonum aviculare L) حنظل (Citrulus colocynthis schrad) خار خسک (Tribulus terrestris L) الکیل الملک (Melitous officinaklis) زنجبیل (Zingiber officinale rose) و زنیان (Trachysmermum copticum L)