• این متن شامل 4 خط و سه نکته می باشد.

 

منظورم نوعی از خرما درون جعبه‌های مقوایی به صورت قالبی و به هم چسبیده و فشرده عرضه می‌شود که گاهی شیره بسیار غلیظی از آن خارج شده است.

وقتی این خرما ها تحت فشار، پرس می‌شود، به نوعی دچار صدمه شده و له می‌شود و پوسته خرما به علت فشار زیاد پاره شده و ترکیباتش بخصوص شهد خرما به بیرون تراوش می‌کند که نه تنها شیره خارج شده مستعد شکرک‌زدن است، بلکه به دلیل آن‌که یک‌سری از ریز مغذی‌های خرما نیز به خارج تراوش می‌کند محصول، کم‌ارزش و محیط مناسبی برای رشد میکروب‌ها بخصوص مخمرها می‌شود و زودتر از خرماهای دیگر ترش و اسیدی خواهد شد.

و چند تا نکته:

  1. خروج شیره از خرما نشان دهنده قند بالای خرما نیست.
  2. شکرک‌زدن از کیفیت و خواص خرما می‌کاهد
  3.  ترشیدگی نشان‌دهنده فساد محصول است.