• این متن شامل بیشتر از 5 خط می باشد.

محققان وجود لیستریا مونوسیتوژنز در مواد غذایی با منشاء حیوانی، که عمدتا باعث ایجاد عفونت و اسهال به عنوان اولین علامت میشوند را تایید کرده اند، اما باید متذکر شد که در شرایط تهاجمی تر سبب سقط جنین و مننژیت خواهند شد.

نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده نشان می دهد که حداقل 10 درصد از پنیرهای تازه، سوسیس و کالباس و گوشت های فروخته شده در بازار و در کوچه و خیابان ممکن است آلوده باشند.

سروتیپ نوع b4 که تهاجمی ترین نوع از سروتیپ های لیستریا مونوسیتوژنز می باشد در آزمون های نمونه هایی از مرغ ،سوسیس،پنیر و گوشت به ثبت رسیده است.این نتایج نشان می دهد که "حداقل 10 درصد از پنیر تازه، سوسیس و کالباس و گوشت های فروخته شده در بازار و در کوچه و خیابان ممکن است به باکتری آلوده شده است."

listeriosis انسانی یک بیماری با مرگ و میر بالا (20 تا 30 درصد) منجر به بیماری های جدی مانند مننژیت، سپتی سمی و سقط جنین می باشد که معمولا افراد دچار نقص ایمنی، زنان باردار، افراد مسن و کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.

در حالی که عفونت های مدفوع منتقله از حیوانات به انسان و از مادر به جنین، منبع اصلی عفونت است ، خوردن غذاهای آلوده به دلیل رعایت اصول بهداشت ضعیف می توان عامل باشد .