عسل شکوفه یا شهد :

(عسلی که بطور عمده توسط زنبورعسل از شهد گل ها، جمع آوری و عمل آوری شده است)  ،‌

 عسلک :

(‌عسلی که زنبور عسل ان را از ترشحات حشرات مکنده بر روی قسمت های زنده گیاهان و یا تراوش بخش زنده گیاهان جمع آوری و پس از فراوری در کندو ذخیره کرده است ) ،‌

عسل شان یا موم (‌عسلی که در خانه های مومی قرارگرفته و دست نخورده است)

 و عسل بدون موم ( عسلی که با روش های مخصوص موم گیری شده است).