این متن دارای 3 خطی می باشد

قوانین برچسب زدن مواد غذایی اجازه می دهد تا 5 میلی گرم در هر وعده در یک محصول با برچسب بدون سدیم را داشته باشد. محصولات برچسب "بسیار کم سدیم" مجاز تا 35 میلی گرم در هر وعده. "کم سدیم" به معنای 140 میلی گرم یا کمتر. برچسب "بدون نمک " یا " بدون نمک اضافه شده ، "و" هیچ نمک اضافه "به معنی آن است که حاوی نمک اضافی فراتر از میزانی که به طور طبیعی در مواد غذایی رخ می دهد نیست.