ضمن تشکر از یکی از وستان که پرسیده بودن :

چرا گوجه؟ بیرون یخچال خراب میشه .

باید عرض کنم در اصول نگهداری دکتر فاطمی این موضوع اشاره شده و آمده است

"حداقل دمای نگهداری گوجه فرنگی رسیده 7 تا 10 درجه می باشد که حالت خیس شدگی در آب ،نرم و چوک شدن،تجزیه درونی در اثر سرما ایجاد خواهد شد."

البته در کاهش طعم اون هم موثر خواهد بود.

----سعی می کنم حرفایی که اینجا زده میشه مستند و با مدرک باشه